tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Crazy awesome square glasses.
Kayla: DAG! Check out Tariq's new peppajacks! He is really rockin that look.
viết bởi LaFuquon 05 Tháng năm, 2009

Words related to peppajacks

cheese glasses peppajaqz pepperjacks shades