tìm từ bất kỳ, như là fleek:

perfect silly chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?