tìm từ bất kỳ, như là bae:

person destined to find his tires slashed in the employee parking lot chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?