tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a white person; a cracker.
Q: What do you call one person of the pasty persuasion with 5 black guys?

A: A basketball coach.
viết bởi Nick D 24 Tháng tư, 2003