tìm từ bất kỳ, như là smh:

person says "the truth is that college educated people are a dime a dozen these days and theirs no real guarantee that you wouldn't be laid off" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?