tìm từ bất kỳ, như là cunt:

person who likes trashy-style chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?