tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
atm machine
got me some troubles, better hit the personal oasis!!

better pump up the personal oasis before it stinks on me!

my personal oasis is running dry!
viết bởi michael foolsley 03 Tháng năm, 2011