tìm từ bất kỳ, như là wcw:

pertaining to the anus chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?