tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
fast or faster
1. You walk so phazder.
2. Please walk phazder.
viết bởi anna 10 Tháng ba, 2004