tìm từ bất kỳ, như là bae:

phiit chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?