tìm từ bất kỳ, như là plopping:

philippic a political harangue chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?