tìm từ bất kỳ, như là smh:

phillipino sunburn chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?