tìm từ bất kỳ, như là bae:

phor chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?