Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:

pick me up!; party chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?