tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

pictures or it did not happen chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?