tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
noun:
1. A pig's meat stick.
2. A penis that is curly like a pig's tail.
1:
"Pickled pig cock? Yummy."

2:
"Joey has a pig cock" - Rodion
"Really?" - Travis
"Yep." -Rodion
viết bởi Argonak 15 Tháng tư, 2008