tìm từ bất kỳ, như là snitch bitch:

pig lorn chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?