tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

pissed of chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?