tìm từ bất kỳ, như là 12:

pissed off chicken chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?