tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

pissing grounds chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?