tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1. (verb) Smelling your armpits to make sure they don't smell bad.
2. (noun) An instance of pit checking.
1. *sniff* What's that smell? Pit checking time!
2. Man, I just did a pit check, my pits stink!
viết bởi kikanjuuneko 29 Tháng chín, 2004