tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Yeah ok what the hell does that mean!?!?!?!
please help!
viết bởi hot momma 30 Tháng một, 2004