tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
ein wiesi pimmel
ich mag pitteti
viết bởi Anonymous 14 Tháng mười, 2003