tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A thin annoying person.
Walter sure is a pixelrod!
viết bởi Melvin Toast 15 Tháng tám, 2007

Words related to pixelrod

jerkpants pinhead stupidhead thin guy walter