tìm từ bất kỳ, như là plopping:

plays soccer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?