tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The best fruit ever! Similar to a lemon. Kristen likes to suck half plemons.
Me:I love to eat plemons
Kristen: i love to suck plemons
viết bởi Alexplemon 02 Tháng bảy, 2008
 
2.
One without chin; chinless wonder
Quiksilvr of GTA Forums
viết bởi This Guy 29 Tháng ba, 2005