tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
One who owns everyone at Counter-Strike
plexerz just owned your face nub
viết bởi Ryan Wakamiya 20 Tháng một, 2004