tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Extreamly good cd/dvd burner
person 1: my cd burner keeps burning coasters!
person 2: You whould have gotten a plextor!
viết bởi Dark Penguin 27 Tháng sáu, 2006

Words related to plextor

burner cd cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd+r dvd-rw dvd+rw