tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1.A term used to describe a girl thats got a small chest but a PHAT ass. So when you look top to bottom its like...plickity.....PLOW.
Damn cuz, that bitch is plickity plow.
viết bởi don sullivan 30 Tháng mười một, 2004