tìm từ bất kỳ, như là hipster:

ploughman's sandwhich chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?