tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
verb: drunk, usually meaning more than a little bit drunk.
"I got so poached last night."
viết bởi wee_jambo_lou 09 Tháng một, 2006