tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Cuteness & Handsome-ness
Lovliness
I can't get enough of his poginess.

viết bởi bebeach 14 Tháng tám, 2008