tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Irish colloquial slang for "kiss my ass".
*person is being annoying*
*person says "Pogmohon"*
*annoying person turns red and runs away*
viết bởi Bianca Saldanha 02 Tháng năm, 2005