tìm từ bất kỳ, như là wcw:

polishing your peter while mom watches chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?