tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:

polishing your peter while mom watches chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?