tìm từ bất kỳ, như là spook:

politically correct speech chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?