tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
Spanish for 'backside'
My brother kicked his friend in the pompis last week.
viết bởi Shawn B. 16 Tháng năm, 2003