tìm từ bất kỳ, như là muddin:

pompus ass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?