tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
One with both qualities/likeness of a poo, and a big bowl of chili.
"Man, Paul is such a big poo-chili today."
viết bởi jonathan 19 Tháng mười một, 2002