tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:

poop in your drawer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?