tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the male reproductive appendage.
I fucked her with my pork candle!
viết bởi nervegas 29 Tháng tư, 2010