tìm từ bất kỳ, như là ethered:

portland trail blazers chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?