tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
has...on your person or elsewhere.
1. My brother, Leroy, possesses a lot of debt.

2. I can't get caught in possession, because my brother, Leroy, possesses the stolen goods, yo.
viết bởi Evuh 21 Tháng sáu, 2005