tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
-Adjective- To be highly possible. Must be possible.
"It is possimus that I will win."
viết bởi Ryan Royer 10 Tháng tư, 2007