tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
(adj. & verb) to play possium is to fake the funk. Play asleep is to avoid.
Quit playin possium fool, wake up !
viết bởi Jayare a.k.a. goo1z 25 Tháng tư, 2007
 
2.
(adj. & verb) to play possium is to fake the funk. Play asleep is to avoid.
Quit playin possium fool, wake up !
viết bởi Jayare a.k.a. goo1z 25 Tháng tư, 2007