tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
The friend request sent right after meeting someone for the first time.
After meeting Ryan at the party, Dave sent him a post-acquaintance friend request to secure their friendship.
viết bởi XileLord 25 Tháng tư, 2011