tìm từ bất kỳ, như là ethered:

post-hardcore antonym emo chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?