tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
1. ADV. - Concerning false, inadequate reasoning under false mannerisms. 2. PN. - Robby Schoder.
"Your reasoning is posthumus, peasant"
viết bởi John Wooo woo 18 Tháng mười một, 2007

Words related to posthumus

huma ha is posthuma post huma post op robby schoder tranny