tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

potential serial killer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?