tìm từ bất kỳ, như là muddin:

pow junky chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?