Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là pussy:

pre- shave hair chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?